پروژه های دوربین مدار بسته و شبکه اجرا شده توسط گروه ویراکم

توضیحات موتورهای جستجو - فروش دوربین مداربسته

رامسر

اجرای پروژه مجتمع مسکونی واقع در شهرستان رامسر متشکل از 20 دوربین مداربسته و تجهیزات نظارتی واقع در 7 طبقه

View
توضیحات موتورهای جستجو - فروش دوربین مداربسته

رامسر

اجرای پروژه مجتمع مسکونی واقع در شهرستان رامسر متشکل از 20 دوربین مداربسته و تجهیزات نظارتی واقع در 7 طبقه

View
توضیحات موتورهای جستجو - فروش دوربین مداربسته

رامسر

اجرای پروژه مجتمع مسکونی واقع در شهرستان رامسر متشکل از 20 دوربین مداربسته و تجهیزات نظارتی واقع در 7 طبقه

View
توضیحات موتورهای جستجو - فروش دوربین مداربسته

رامسر

اجرای پروژه مجتمع مسکونی واقع در شهرستان رامسر متشکل از 20 دوربین مداربسته و تجهیزات نظارتی واقع در 7 طبقه

View
توضیحات موتورهای جستجو - فروش دوربین مداربسته

منطقه آزاد چابهار

موضوع پروژه: طراحی و تأمین تجهیزات و اجرا و پشتیبانی شبکه، دوربین مداربسته، سیستم برق اضطراری در ورزشگاه 2000 نفری واقع در منطقه آزاد چابهار

View
توضیحات موتورهای جستجو - فروش دوربین مداربسته

منطقه آزاد چابهار

موضوع پروژه: طراحی و تأمین تجهیزات و اجرا و پشتیبانی شبکه، دوربین مداربسته، سیستم برق اضطراری در ورزشگاه 2000 نفری واقع در منطقه آزاد چابهار

View
توضیحات موتورهای جستجو - فروش دوربین مداربسته

منطقه آزاد چابهار

موضوع پروژه: طراحی و تأمین تجهیزات و اجرا و پشتیبانی شبکه، دوربین مداربسته، سیستم برق اضطراری در ورزشگاه 2000 نفری واقع در منطقه آزاد چابهار

View
توضیحات موتورهای جستجو - فروش دوربین مداربسته

منطقه آزاد چابهار

موضوع پروژه: طراحی و تأمین تجهیزات و اجرا و پشتیبانی شبکه، دوربین مداربسته، سیستم برق اضطراری در ورزشگاه 2000 نفری واقع در منطقه آزاد چابهار

View
توضیحات موتورهای جستجو - فروش دوربین مداربسته

منطقه آزاد چابهار

موضوع پروژه: طراحی و تأمین تجهیزات و اجرا و پشتیبانی شبکه، دوربین مداربسته، سیستم برق اضطراری در ورزشگاه 2000 نفری واقع در منطقه آزاد چابهار

View
توضیحات موتورهای جستجو - فروش دوربین مداربسته

منطقه آزاد چابهار

موضوع پروژه: طراحی و تأمین تجهیزات و اجرا و پشتیبانی شبکه، دوربین مداربسته، سیستم برق اضطراری در ورزشگاه 2000 نفری واقع در منطقه آزاد چابهار

View
توضیحات موتورهای جستجو - فروش دوربین مداربسته

منطقه آزاد چابهار

موضوع پروژه: طراحی و تأمین تجهیزات و اجرا و پشتیبانی شبکه، دوربین مداربسته، سیستم برق اضطراری در ورزشگاه 2000 نفری واقع در منطقه آزاد چابهار

View
نصب و راه اندازی سرورهای CentOS برای سازمان تعاونی روستایی و راه اندازی و پیکربندی Cisco ASA - فروش دوربین مداربسته

جهاد کشاورزي

نصب و راه اندازی سرورهای CentOS برای سازمان تعاونی روستایی و راه اندازی و پیکربندی Cisco ASA

View
نصب و راه اندازی سرورهای CentOS برای سازمان تعاونی روستایی و راه اندازی و پیکربندی Cisco ASA - فروش دوربین مداربسته

جهاد کشاورزي

نصب و راه اندازی سرورهای CentOS برای سازمان تعاونی روستایی و راه اندازی و پیکربندی Cisco ASA

View
نصب و راه اندازی سرورهای CentOS برای سازمان تعاونی روستایی و راه اندازی و پیکربندی Cisco ASA - فروش دوربین مداربسته

جهاد کشاورزي

نصب و راه اندازی سرورهای CentOS برای سازمان تعاونی روستایی و راه اندازی و پیکربندی Cisco ASA

View
نصب و راه اندازی سرورهای CentOS برای سازمان تعاونی روستایی و راه اندازی و پیکربندی Cisco ASA - فروش دوربین مداربسته

جهاد کشاورزي

نصب و راه اندازی سرورهای CentOS برای سازمان تعاونی روستایی و راه اندازی و پیکربندی Cisco ASA

View
پروژه اجرای دوربین مداربسته ساختمان مسکونی واقع در خیابان پاسداران شهر تهران به مدت 3 روز در 4 طبقه و آنتن مرکزی - فروش دوربین مداربسته

تهران - مسکوني

اجرای پروژه دوربین مدار بسته ساختمان مسکونی واقع در پاسداران شهر تهران

View
پروژه اجرای دوربین مداربسته ساختمان مسکونی واقع در خیابان پاسداران شهر تهران به مدت 3 روز در 4 طبقه و آنتن مرکزی - فروش دوربین مداربسته

تهران - مسکوني

اجرای پروژه دوربین مدار بسته ساختمان مسکونی واقع در پاسداران شهر تهران

View
پروژه اجرای دوربین مداربسته ساختمان مسکونی واقع در خیابان پاسداران شهر تهران به مدت 3 روز در 4 طبقه و آنتن مرکزی - فروش دوربین مداربسته

تهران - مسکوني

اجرای پروژه دوربین مدار بسته ساختمان مسکونی واقع در پاسداران شهر تهران

View
پروژه اجرای دوربین مداربسته ساختمان مسکونی واقع در خیابان پاسداران شهر تهران به مدت 3 روز در 4 طبقه و آنتن مرکزی - فروش دوربین مداربسته

تهران - مسکوني

اجرای پروژه دوربین مدار بسته ساختمان مسکونی واقع در پاسداران شهر تهران

View
نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته IP در مرکز نمایندگی و واردکننده قطعات خودرو ISUZU - فروش دوربین مداربسته

نمايندگي ISUZU

نصب و راه اندازی دوربین مداربسته IP در مرکز نمایندگی و واردکننده قطعات خودرو ISUZU

View
نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته IP در مرکز نمایندگی و واردکننده قطعات خودرو ISUZU - فروش دوربین مداربسته

نمايندگي ISUZU

نصب و راه اندازی دوربین مداربسته IP در مرکز نمایندگی و واردکننده قطعات خودرو ISUZU

View
نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته IP در مرکز نمایندگی و واردکننده قطعات خودرو ISUZU - فروش دوربین مداربسته

نمايندگي ISUZU

نصب و راه اندازی دوربین مداربسته IP در مرکز نمایندگی و واردکننده قطعات خودرو ISUZU

View
انجام پروژه های دوربین مداربسته و سیستم های امنیتی و شبکه در سراسر کشور با تیم مجرب - فروش دوربین مداربسته

پروژه اروميه

پروژه های انجام شده در شهر ارومیه و توابع مرتبط توسط همکار گرامی جناب آقای مهندس عزیزی می باشد.

View
انجام پروژه های دوربین مداربسته و سیستم های امنیتی و شبکه در سراسر کشور با تیم مجرب - فروش دوربین مداربسته

پروژه اروميه

پروژه های انجام شده در شهر ارومیه و توابع مرتبط توسط همکار گرامی جناب آقای مهندس عزیزی می باشد.

View
انجام پروژه های دوربین مداربسته و سیستم های امنیتی و شبکه در سراسر کشور با تیم مجرب - فروش دوربین مداربسته

پروژه اروميه

پروژه های انجام شده در شهر ارومیه و توابع مرتبط توسط همکار گرامی جناب آقای مهندس عزیزی می باشد.

View
انجام پروژه های دوربین مداربسته و سیستم های امنیتی و شبکه در سراسر کشور با تیم مجرب - فروش دوربین مداربسته

پروژه اروميه

پروژه های انجام شده در شهر ارومیه و توابع مرتبط توسط همکار گرامی جناب آقای مهندس عزیزی می باشد.

View
انجام پروژه های دوربین مداربسته و سیستم های امنیتی و شبکه در سراسر کشور با تیم مجرب - فروش دوربین مداربسته

پروژه اروميه

پروژه های انجام شده در شهر ارومیه و توابع مرتبط توسط همکار گرامی جناب آقای مهندس عزیزی می باشد.

View